Shkrime Autoriale

El Musilij 557-622h = 1162-1225m

SHkruan: Jusuf ZIMERI

Omer b. Bedri b. Seid el Veranij el Mevsilij Dijaudin ebu Hafs[1]. Dijetar anefij i shquar nga lëmia e hadithit. Ka lindur në Mosul të Irakut kurse ka vdekur në Damask të Sirisë. Veprat e tija janë të shumta e më kryesore janë: “El mugani an hifdhil kitab bi kavlihim lem jesih shejun fi hadhal bab” e botuar nga lëmia e hadithit “el akidetu es-sahiha fi mevduat es-sariha”, “Ma;rifetul mevkufi alel mevkufi” nga lëmia e hadithit, “Istinbatuul muini fil ileli vet-tarihi li ibni Muin” si dhe vepra “el xhamiu bejne Es-sahihajni”.[1] Hajrudin Ez-Zirkelij, el Ealam 5/42 – Ibni Kutlubuga, taxhu et-teraxhimi fi tabekatil hanefijeti.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht