Biografi

El- Ukajlij (380-424h = 990-1033m)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Ahmed b. Jahja b. Zuhejri ebu Hasan b. Ebu Xhafer el Ukajlij el Halebij[1], fikhist dhe gjykatës i medhhebit hanefij nga Halepi i Siris. Ka lindur në Halep dhe ka qenë gjykatës i Halepit. Fikhun e kishte mësuar nga ebu Xhafer Muhamed b. Ahmed Es-Simnani në Halep. Më vonë ishte nisur për në haxh ku gjatë rrugës në shkretirë e kishin kidnapuar hajdutët dhe nuk dihet për te. Vepra e tij është:”El Hilaf bejne ebi Hanife ve As’habihi ve ma inferede bi anhum”.[1]. Ibni Kutlubuga, Taxhu et-teraxhimi fi tabekatil hanefijeti.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht