Biografi

El Usmendij (488-552h / 1095-1157m)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Muhamed b. Abdulhamid b. el Husejn ebul Hasan b. Hamza el Usmendij Es-Semerkandi ebul fet’h Alaudin . Emrin Usmend e merr nga fshati i tij i lindjes në Semerkand. Konsiderohet prej dijetarëve të mëdhenj hanefij. Ka udhëtuar për në Bagdad dhe atje ka mësuar nga dijetarët e Bagdadit. Veprat e tija më të njohura janë; “ Muhtelifu err-rrivajeti” dorëshkrim nga fikhu, “”Et-ta’lika” në disa vëllime, “Bedhlu en-nadhari” nga lëmia e usuli fikhut “Sherh xhamiul kebir” nga Shejbani, “Mizanul usuli fi netaixhil ukuli” si dhe shumë shkrime tjera.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht