Biografi

En-Nasihij (/-447h / ?-1055m)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Abdullah b. El Husejn eEbu Muhamed En-Nisaburi i njohur me emrin En-Nasihij[1]. Dijetar nga medhhebi hanefij në kohën e tij dhe gjykatës suprem (kadil-kudat) në Horasan. Kishte ardhur në Bagdad dhe kishte mësuar hadithin nga Bishr b. Ahmed El Esferainij dhe Ibni Hamdani, kurse nga ai kanë mësuar Ibni Ed-Daraibi etj. Veprat e tija më të njohura janë; “El xhemu bejne vakfej el hilal vel hisaf’, “ edebul kadi” dorëshkrim.[1] . Hajrudin Ez-Ziriklij, el Ealam 4/79 –  Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin, Ibni Kutlubuga, Taxhu et-teraxhimi fi tabekatil hanefijeti.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht