Biografi

En-nesefij ( ?- 294h)

Ebu Is’hak Ibrahim b.  Muhamed b. el Haxhaxh b. Hadash b. Jezid En- Nesefij[1]. Ishte fikhist, gjykatës dhe njohës i mirë i hadithit. Është një nga transmetuesit e veprës Xhamiu Es-sagir. Ixhazetin e kishte nga Buhara. Veprat e tija më të njohura janë; “Tefsirul Kur’an” dhe një Musned në hadith.[1]  Ismailpasha el Bagdadi,Hedijetul Arifin.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht