Biografi

En-Nesefij (418-508h / 1027-1115m)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Mejmun b. Muhamed b. Muhamed b. Ma’bed b. Mekhuli ebul Muin En-nesefij . Dijetar i medhhebit hanfij nga lëmia e usuli fikhut dhe apologjetikës.  Ishte në Samerkand por ka jetuar në Buhara. Nga veprat e tija më të njohura janë “Bahrul kelam” e botuar, “Tebsiretul edileti” dorëshkrim, nga lëmia e adaidit, “Et-temhid li kavaidi et-tevhidi” dorëshkrim që ko konsiderohet bazë në akaid, “El Alimu vel mutealimu” dorëshkrim, “Sherh xhamiul kebir” nga Esh-shejbani në lëminë e fikdut si dhe vepra “menahixhul eimeti”.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht