Biografi

Es-Sajmerij (450 – 536h)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

El Husejn b. Alij b. Muhamed b. Xhafer ebu Abdullah Es-Sajmerij . Dijetari i famshëm ebul Velid El Baxhij Sajmeriun e cilëson duke thënë; ishte imam i dijetarëve hanefij në Bagdad, ishte gjykatës, dijetar dhe ekspert për çështje të fikut. Kishte mësuar nga Ebu Bekr Hilal b. Muhamedi djali i vëllait të dijetarit Hilal Err-rrazi si dhe nga Ebu Hafs Shahini. Veprat e tij më të njohura janë “Sherh muhtesar Et-Tahavi” “ në disa vëllime dhe  një vëllim të madh për biografinë  e ebu Hanifes dhe shokëve të tij.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht