Biografi

Es-Semerkandi (?-556? / ?-1161m)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Muhamed b. Jusuf b. Muhamed b. Alij b.Muhamed el Ulvij el Husnij ebul Kasim Nasirudin el Medenij Es-Semerkandi. Semerkandi ishte dijetar eminent në medhhebin hanefij, porse krahas fikhut ishte edhe njohës i mirë i hadithit, tefsirit e krahas këtyre ishte edhe ligjërues shumë i fuqishëm. Edhe pse ka bërë disa lëvizje nëpër botën islame, ai ka lindur dhe ka vdekur në Semerkand. Ishte debatues dhe dialektik shum i fuqishëm. Veprat e tija më të njohura janë; “El fikhu en-nafi”, “xhamiul fetava”, “bulugul erbi min tahkiki istiarat el arabi”, “rijadatul ahlak”, “Mesabihu es-subuli” në dy vëllime, “el Multekit fil fetava el Hanefije” e cila quhet “meaali el fetava”që e ka plotësuar vitin 549 h.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht