Shkrime Autoriale

Es-Serahsij xxx-571h = xxx-1175m

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Muhamed b. Muhamed Radijud-din Es-Serahsij[1]. Edhe pse viti i lindjes së tij nuk dihet ka disa mndme edhe për vitin e vdekjes së tij, por si më i saktë është mendimi se ka vdekur vitin 571. Serahsiju i takon kategoris së dijetarëve të mëdhenj në medhhebin hanefij dhe vërtetë ishte një erudit i veçantë. Një kohë ka jetuar në Halep, porse për shkak të disa mosmarrveshjeve u detyrua të transferohet në Damask dhe atje vdes. Serahsiju ka disa vepra shumë voluminoze e në mesin e tyre më të njohurat janë;”El Muhit erredvije” vepër kjo që përbëhet prej dyzet pjesëve e që disa pjesë i janë të kushtuara fikhut. Gjithashtu autori ka edhe tri vepra që i përfshinë nën emrin ”El Muhit” e që janë “Tarikatu eredvije” dorëshkrim, dhjetë vëllime, në fikhel Vesit” katër vëllime, dhe “el vexhiz” dy vëllime, dorëshkrim që gjenden në Stamboll.[1] . Abdulkader, El Xhevar el mudije li tabekat el hanefije, -Hajrudin Ez-Zirkelij, el Ealam 7/24

Lini një Përgjigje

Maqedonisht