Biografi

Es-Sadru Esh-shehid (483-536h / 1090-1141m)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Omer b. Abdulaziz b. Omer b. Maze ebu Muhamed Burhan el eimetu Husamudin, i njohur me emrin Es-Sadru esh-shehid . Konsiderohet nga dijetarët e mëdhenj të medhhebit Hanefij nga Horasani.  Fikhun e kishte mësuar nga babai i tij. Është vrarë në Samarkand dhe është varrosur në Buhara. Veprat e tija më të njohura janë; “El xhamiu” dorëshkrim nga fikhu, “el fetava el Kubra” dorëshkrim, “el fetava es-sugra” dorëshkrim, “Umdetul muftij vel musteftij” dorëshkrim, “Sherhul xhami es-sagir” dorëshkrim, dhe shumë vepra tjera.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht