Biografi

Esh-sha’bij (?-357h)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Ahmed b. Muhamed b. Ahmed b. Shuajb b. Harun b. Musa ebu Ahmed Esh-shuajbij Esh-sha’bij[1]. Dijetar hanefij që kishte mësuar nga ebu Bekr b. Davudi dhe të tjerë, kurse nga ai kishte mësuar Hakimi. Vepra e tij më e njohur është “Fedailu ebi Hanife rahimehull-llah” në njëzet vëllime, si dhe vepra “Kitabun fi ez-zuhdi” në dyzet vëllime. Ai konsiderohej dijetari më eminent nga lëmia e së drejtës civile në Nisabur.[1] . Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.- Ibni Kutlubuga, Taxhu et-teraxhimi fi tabekatil hanefijeti.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht