Biografi

Et-Taberij (? – 346h)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Ismail Seid El Kes-saij Ebu Is’hak Et-Taberij[1]. Taberiu ishte dijetar dhe fikhist hanefij me origjin ishte nga Xherxhani, ishte një nga shokët e imam Muhamed b. hasan Esh-shejbanit, i cili më vonë kishte shkuar në Isterabat për të jetuar. Vepra më enjohur e tij është “Fedailu esh-shejhaj” dhe “Kitabul bejan” nga lëmia e fikhut.[1] .Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht