Shkrime Autoriale

Ez-Zahidij xxx-658h

Imam Muhtar b. Mahmud b. Muhamed ebu Rexha Nexhmudin Ez-zahidij el Gazminij[1]. Zahidiju konsiderohet nga elita e fukahave hanefij nga Gazmini- Havarezmi. Më vonë kishte udhëtuar për në Bagdad dhe në tokat bizantine. Mësuesit e tij më të njohur janë; Sedid el Hajatij, Burhanul eimeti, akaidin e kishte mësuar nga Ebu Jusuf Es-sekakij, gjuhën arabe dhe letërsinë nga Shejh Reshidudin El kandij etj. Veprat më të njohura të tij janë; “El havii fil fetava” dorëshkrim, “el muxhteba” dorëshkrim në të cilin kishte shpjeguar veprën e njohur të Kuduriut “el Muhtesar” si dhe vepra “Zadul eimeti”.[1] . Mula Alij Sultan Muhamed el Karij, Sherh fikhul ekber li ebi Hanife En-Nu’man, f. 26, – Hajrudin Ez-Zirkelij, el Ealam 7/1193.- Ibni Kutlubuga, Taxhu et-teraxhimi fi tbekatil Hanefijeti.- Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.- Haxhi halife, Keshfu edh-dhunun.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht