Biografi

Filurneviju

xxx-1244 = xxx-1828
Mustafab. Ismail el Filurneviju[1]. Filurneviju ishtenjë studjues dhe hulumtues në tokat e rrumelisë i cili njihej si njohës i mirëi logjikës sepse vërtetë kishte punuar në këtë drejtim. Kishte lindur në vendine quajtur “Filurne” afër qytetit të Manastirit dhe atje kishte punuar edhe simuderris. Më vonë ishte emëruar edhe muftij i Manasirit. Veprat e tija ishin nëgjuhën arabe, e nga më të njohurat janë: ”Zubdetul hakaik ve umdetu ed-dekaikfi sherhi esh-shifa” dorëshkrim në katër vëllime, e që pjesa e parë e kësajvepre gjendet në Vatikan. Vepra tjetër është “Hashijetu ala tefsir el Bejdavi”dorëshkrim nga sureja Nebee deri në fund të Kur’anit. Në gjuhën turke kishteshkruar veprën “Nadhiretu esh-shemsije” dorëshkrim nga lëmia e logjikës, “elIxhtihad” dorëshkrim dhe “Sherhul avamil”. Kishte edhe vepra tjera.

Referencat
[1] . HajrudinEz-Zirkelij, el Ealam 7/230

Lini një Përgjigje

Maqedonisht