Biografi

Hakim El Mervezij (?-334h = ?-945m

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Muhamed b. Muhamed b. Ahmed Ebu El Fadl El Mervezij Es-selemij el Belhij[1] i njohur me emrin Hakim Esh-shehid. Hakim Mervezij përveç se kishte ushtruar postin e muftiut në Buhara, ai kishte ushtruar edhe postine ministrit në Horasan dhe njëkohësisht ishte dijetar eminent në kohën e tij në medhhebin hanefij. Nga veprat e tija më të njohura janë “El Kafi” dorëshkrim dhe vepra”El Munteka” që të dya këto janë nga fikhu hanefij.[1] .Ismail pasha El Bagdadi, Hedijetul Arifin.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht