Shkrime Autoriale

Husamedin Er-Razi xxx-593h

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Alij b. Ahmed b. El Melekij el Imam Husamudin Err-rrazi[1]. Ibni Asakiri përmend se kishte ardhur në Damask por nuk thekson se nga ka ardhur, duke thënë se kishte punuar si mësues dhe pedagog nëpër shkollat hanefite dhe ishte angazhuar me dhënien e fetave sipas medhhebit hanefij. Ibni Adimi thotë se ai kishte mësuar fikhun nga Othman b. Ebu Ganimi dhe të tjerë, kurse nga ai kishte mësuar Omer b. El Bedr el Musiliu. Ishte vërtetë që gëzonte autoritet në mesin e dijetarëve hanefij. Veprat e tij më e njohur  është “Hulasatu ed-delaili fi sherhil kudurij”.[1]. Ibni Kutlubuga, Taxhu et-teraxhimi fi tabekatil hanefijeti.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht