Shkrime Autoriale

Ibni Es-Simnani (?-499h = ?-1105m)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Alij b. Muhamed b. Ahmed ebul Kasim i njohur me emrin Ibni Es-simnanij . Dijetar i njohur nga fikhu hanefij i cili ka shkruar nga fikhu dhe historia. Veprat e tija më të njohura jan; “Revdatul kudati ve tariku en-nexhati” dorëshkrim, kurse vëllimi i parë i kësaj vepre është botuar në Bagdad në vitin 480, “Hashijetu ala mekamat el haririj” dorëshkrim i cili gjendej në Bagdad.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht