Biografi

Ibni Mehdij El Xhurxhanij (?-397h)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Muhamed b. Jahja b. Mehdij Ebu Abdullah El Xhurxhanij[1]. Xhurxhani ishte nga dijetarët më eminent të medhhebit hanefij me origjinë nga Xhurxhani. Kishte jetuar në Bagdad dhe ligjëronte nëpër xhamit e Bagdadit. Nga ai kishin mësuar shumë dijetar eminent të medhhebit hanefij si Ebu El Husejn el Kuduriju dhe Ahmed b. Muhamed En-natifiu. Veprat e tija  më të njohura janë; “Terxhih medhheb ebi Hanife” dhe “ el kavlul mensuri fi zijareti sej-jidil kubur”.[1] . Hajrudin Ez-Zirkelij, el Ealam 7/136, Abdulkader, el xhevahirul mudije 2/143,  hedijetul arifin 2/57. – Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht