Biografi, Shkrime Autoriale

Ibni Shexhaa ose Ibni Thelxhij (181-266h / 797-880m)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Muhamed b. Shexhaa Ebu Abdullah Ethelxhij[1]. Dijetar dhe fikhist eminent nga medhhebi hanefij. Ishte shoku dhe miku i dijetarit të famshëm Hasan b. Zijadit dhe njëkohësisht edhe nxënësi i tij. Dijetar i cili i shpjegonte çështjet e fikhut dhe menjëherë i argumentonte me hadithe sepse ishte njohës i mirë i hadithit. E Prej veprave më të njohura të tija është libri: “Tes’hihul athar ven-nevadir“, “Kitabul menasik”, “Kitabul mudarebe” etj. Ka vdekur në falje të namazit të qinidisë duke qenë me kokë në sexhde[2]. All-llahu e mëshiroftë.


[1].Abdulganij el Gunejmi el Midanij, el-lubab fi sherhil kitab, 1/10, – Ibni Kutlubuga, taxhu et-teraxhimi fi tabekatil hanefijeti.- Hajrudin ez Ziriklij, el Ealam 6156.- Ismail pasha el Bagdadi, Hedijetul Arifin.

[2] Abdullah b. Mahmud b. Mevdud el Musilij, El Ihtijar li ta’lilil muhtar 1/123.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht