Biografi, Shkrime Autoriale

Ibrahim b. El Xherrahi (? – 217h)

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Ibrahim b. El Xherrahi b. Sabih Et-temimij.[1] Dijetar hanefij dhe gjykatës. Me origjin ishte nga Mervi kurse kishte jetuar fillimisht në Kufe e më pas në Egjipt. Fikhun e kishte mësuar te imam Ebu Jusufi dhe nga ai e kishte shkruar veprën “el emali”. Kishte mësuar edhe te mësues tjerë si Alij b. Xha’di dhe Ahmed b. Abdullah el Bekrij, kurse nga ai kishin mësuar Ahmed b. Abdullah el Kindij etj. Ibrahim b. El Xherrahi ishte dijetari i fundit i cili kishte dëgjuar nga imam Ebu Jusufi.


[1].Tekijudin b. Abdulkader Et-Temimij, Et-tabektu es-sunije fi teraxhimil hanefijeti.- Muhjudin Abdulkader  b. Muhamed b. Nasr el Kureshij, Le xhevahirul mudijetu fi tabekatil hanefijeti.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht