Shkrime Autoriale

Kadihani xxx-592h = xxx-1196m

Shkruan: Jusuf ZIMERI

Hasan b. Mensur  b. Ebu El Kasim Mahmud b. Abdulaziz Fahrudin[1], i njohur me emrin Kadihan el Evzexhendij el Fergani. Nofka “Evzexhendij” ndërlidhet me emrin e vendit Evzexhend afër Ferganit. Kishte mësuar nga dijetari i famshëm ebu is’hak Ibrahim b. Ismail ebu Nasr Es-safariju dhe Dhahirudin ebul Hasan Alij b. Abdulaziz el Merginani dhe shumë dijetarë tjerë. Ishte muxhtehid erudit në fikhun hanefij. Libri i tij më i njohur është në fetva që quhet “Fetava Kadihan” në tre vëllime. Po ashtu është autor i librit ” El Emali” dorëshkrim nga lëmia e fikhut. Nga veprat e tija gjithashtu janë veprat: “Sherh xhamiul kebir” “sherh xhamiu sagir” “El Vakiat fil furu” dhe “Sherh edebul Kadai lil Hasafi[1] .Mula Alij Sultan Muhamed el Karij, Sherh fikhul ekber li ebi Hanife En-Nu’man, f. 178 -Abdulganij el Ganimimij el Midani, el-lubab fi sherhil kitab f. 13, – Ibni Kutlubuga, taxhu et-teraxhimi fi tabekatil hanefije – Ismail pasha el Baagdadi, Hedijetul arifin..

Lini një Përgjigje

Maqedonisht