Shkrime Autoriale

Ofertë për botim

Të nderur lexues, përmes këtij shkrimi paraqesim ofertën tonë për të gjithë dashamirët e fjalës së shkruar, qofshin persona fizik apo juridik që janë të interesuar ta ndihmojnë dhe sponzorizojnë pjesërisht apo tërësisht botimin dhe nxjerrjen në dritë të kësaj materie. Të interesuarit mund të paraqiten në këtë adresë: email: j.zimeri@hotmail.com ose: jusuf.zimeri@gmail.com.  ose: t_bisilimi@hotmail.com

Në vazhdim ju paraqesim projektin dhe përmbajtjen  e punimit.

Titulli i punimit HYRJE NË TË DREJTËN PENALE ISLAME”
Autor  Prof. Jusuf Zimeri
Recensent Mr. Taxhedin Bislimi
Faqe 380 faqe
 
Parathëni Krimet janë dukuri shoqërore që e përcjellin shoqërinë njerëzore që nga fillimi i tendencave dhe mosmarrëveshjeve mes veti. Rrethanat dhe interesat e jetës shpeshherë e nxjerrin njeriun nga kontrolli duke mos nderuar rregullat dhe kriteret të cilat janë në interes të përgjithshëm të shoqërisë njerëzore siç janë interesat individuale, komerciale, politike, shoqërore, epshore etj.
Metodologjia Metodologjia e juristëve islamë (fukahave) të mëhershëm, që në sqarimin e dispozitave penale islame, sqaruan veprën penale, mënyrën e argumentimit dhe menjëherë sanksionin që ka të bëjë me veprën penale konkrete. Metoda e juristëve bashkëkohorë dallon nga ajo e juristëve të mëhershëm në renditjen tematike të shtjellimit të dispozitave, ngase këta fillimisht ndanë veprat penale duke argumentuar ato mbi bazën juridike, pastaj kapitull në vete shpjeguan procedurat për vërtetimin e veprës penale,dhe në fund kapitull në vete përfshinë sanksionet e veprës penale, dhe procedurën e shqiptimit, respektivisht të sjelljes së aktvendimit për shqiptimin e sanksionit për kryerësin e veprës penale. Ajo që mund të them, se ky punim, qëllimisht është shtjelluar sipas metodologjisë së parë, pra sipas metodologjisë së juristëve të mëhershëm, sepse mendoj se literatura bazë për zbërthimin e dispozitave që kanë të bëjnë me kodin penal është sipas kësaj metodologjie.
Qëllimi Është interesant fakti, se në opinionin e shumë njerëzve është formuar bindja se kodi penal islam është i pa përshtatshëm për arsye se në kodin penal islam sanksionet janë shumë kapitale dhe nuk përputhen me zhvillimin dhe civilizimin e shoqërisë njerëzore. Kjo bindje edhe pse në shikim të parë duket se është formuar spontanisht, në realitet është si rezultat i një koordinimi mirë i përgatitur nga struktura të veçanta antiislame, që për barrë mbi supe kanë marrë menaxhimin e luftës psikologjike që e zhvillojnë kundër sistemit islam. Një bindje e tillë nuk ka logjikë as mbështetje shkencore, e aq më pakë logjike e juridike.
Kapitulli i parë Veçoritë e legjislacionit islam

 • Prejardhja Hyjnore e Sheriati Islam
 • Mirësia universale dhe humanizmi
 • Drejtësia absolute
 • Drejtpeshimi mes interesit individual dhe atij kolektiv

Zhvillimi historik i penologjisë
Vlefshmëria e sheriatit islam
Burimet e së drejtës penale Islame dhe sanksioneve

 • Kur’ani
 • Sunneti
 • Konsensusi (Ixhmai)
 • Analogjia (Kijasi)
Kapitulli i dytë     VEPRA PENALE  (El Xherimetu)Metodologjia islame në përkufizimin e veprës penale dhe të sanksioneveNdikimi i ndjenjës fetare në pengimin e subjektit nga vepra penalePërgjegjësia për veprim penalKlasifikimi i veprave penale

 • Ndarja e veprave penale për nga pesha dhe rëndësia e sanksionit.
 • Ndarja e veprës penale për nga qëllimi.
 • Ndarja e veprës penale për nga koha e zbulimit
 • Ndarja e veprës penale për nga mënyra e veprimit
 • Ndarja e veprës penale për nga natyra e tyre

EKSTRADIMI I KRIMINELIT

 • Ekstradimi i kriminelit në shtetin Islam
 • Ø Ekstradimi i kriminelit në shtetin jo islam
Kapitulli i tretë MBYTJA, VEPRIM PENAL (El Katlu)I-MBYTJA ME QËLLIM

 • Shtyllat (Ruknet) e mbytjes-vrasjes  me qëllim
 • Llojet e vrasjes me qëllim
 • Vrasje me mjet të mprehtë.
 • Vrasje me mjet të rëndë
 • Vrasje)  direkte.
 • Vrasje)  me imponim

SANKSIONET E VEPRËS PENALE VRASJE ME QËLLIM
Sanksioni esencial – Kisasi – gjakmarrja
Sanksioni zëvendësues
Sanksioni i pa përcaktuar diskrecional (Ta’zir)
Sanksioni pasues

 • II- VRASJE  SI ME QËLLIM
 • III- VRASJE  ME GABIM
 • IV- VRASJE  SI ME GABIM
 • V- VRASJE  E SHKAKTUAR
 • VEPRAT PENALE NË LËNDIMET TRUPORE  (Në më pak se vrasje)
 • VEPRA PENALE E ABORTIT

 

Kapitulli i katërt SANKSIONI I FIKSUAR (El- Had-du)I-PROSTITUCIONI, VEPËR PENALE

 • Përkufizimi i veprës penale të prostitucionit
 • Sanksioni i veprës penale të prostitucionit
 • Vërtetimi i veprës penale të prostitucionit
 • Qëndrimi i së drejtës islame ndaj homoseksualizmit
 • Ekzekutimi i sanksionit të prostitucionit (El Xheldu)
 • Ekzekutimi i sanksionit (Err-rrexhm)-gjuajtja me gurë.

II-SHPIFJA PËR PROSTITUCION,VEPËR PENALE

 • Shtyllat e shpifjes për prostitucion
 • Kushtet e kadhfit (shpifjes)
 • Vërtetimi i veprës penale të shpifjes për prostitucion
 • Shpifja mbi bashkëshorten për prostitucion (El-lianu)

III-ALKOOLI VEPËR PENALE

 • Shtyllat e veprës penale të alkoolit
 • Sanksioni i veprës penale për pirje të alkoolit
 • Vërtetimi i veprës penale të pirjes së alkoolit

IV- VJEDHJA VEPËR PENALE

 • Shtyllat legale e vjedhjes dhe kushtet e tyre
 • Vërtetimi i veprës penale vjedhje
 • Mënyra e ekzekutimit të sanksionit të prerjes

V-PLAÇKITJA VEPËR PENALE

 • Rukni i plaçkitjes (grabitjes)
 • Kushtet e plaçkitjes
 • Vërtetimi i veprës penale të plaçkitjes.
 • Sanksioni i veprës penale të plaçkitjes

VI- REBELIMI VEPËR PENALE

 • Zgjedhja e udhëheqësit islam (Imamit-halifes- kryetarit
 • Kushtet që duhet plotësuar udhëheqësi islam –Imami
 • Shkarkimi i kryetarit
 • Dalja nga sistemi, veprim penal

Ø  Mënyra e zgjedhjes së udhëheqësit islam

VII-SANKSIONI I RENEGATIT (Murtedit)

SANKSIONI I PAPËRCAKTUAR (diskrecional (Et-ta’zir

 • Sasia sanksionit diskrecional

LIRIMI NGA PËRGJEGJËSIA PENALE

 • Shkaqet e lejimit të veprës së ndaluar
 • Mbrojtja legjitime (Vetëmbrojtja)
 • Mjekimi
 • Lojërat sportive
 • Lejimin e gjakut të disa individëve.
Kapitulli i pestë PROCEDURA E VËRTETIMIT TË VEPRËS PENALEPADIA – ANKESA NË GJYKATË (Ed-da’va)
Kushtet e padisëVETËPRANIMI (El Ikraru)-II- DËSHMIA الشهادة
Argumenti i ligjësimit të dëshmis
Shtylla – Rukni i dëshmisë
Dispozitat e dëshmisë
Kushtet e bartjes së dëshmisë
b. Kushtet e veçanta të dëshmitarit
Tërheqja e dëshmisë dhe pasojat e saj
Dëshmia e rrejshme-III- BETIMI (El jeminu)
Llojet e betimit
Kefareti i betimit
BETIMI NË GJYKATË-V- PREZUMIMI (El Karainu)-VI- BETIMET E VAZHDUESHME (El Kasametu)
GJYKATA NË SISTEMIN ISLAM
El Kadau
Dispozitat e gjykatës
Pavarësia e gjykatësit.
Kushtet e gjykatësit
TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E GJYKATËSIT
PRINCIPET E FUNKSIONIMIT TË GJYKATËSIT ISLAM
SHKARKIMI I GJYKATËSIT NGA POSTI
PROCEDURA NË SEANCËN GJYQËSORE
GHYKATA E LARTË  (El Medhalim)
GJYKATA E PLEQËSISË
Kapitulli i gjashtë PREMTIMI (En-Nedhru)GJUETIA الصيد
PRERJA – THERJA ISLAME الذبح الإسلامي
USHQIMET الأطعمة
TË REGHURIT E LËKURËS
(Pastrimi i lëkurave)
VESHJA اللباس,

 [rps-paypal]

 

Lini një Përgjigje

Maqedonisht