Biografi

Sururiju

897-969 =1492-1562
Mustafa b. Sha’ban el Hanefij Err-rrumi Muslihudin i njohur me emrin Sururij . Sururiju ishte një dijetar me famë në turqi. Ka lindur në Klibuli, kurse mësues e kishte pasur dijetarin e famshëm turk Tashkibri Zaden. Ka vdekur dhe është varrosur në lagjen Kasim Pasha në Stamboll. Sururiju ka shkruar në gjuhën arabe, turke dhe persishte. Veprat e tija më të njohura në gjuhën arabe janë;”el havashi el kubra” dorëshkrim “el havashi es-sugra”. Që të dya këto vepra kanë të bëjnë me tefsirin e Bejdaviut. Vepra tjetër është “Hashijetu ala et-telvih”, “sherhul buhari” “tefsir suretu Jusuf” dorëshkrim, “Hashijetu ala evailil hidajeti” “sherhul misbah”. Kurse në gjuhën turke jan; “Bahrul mearif” Terxhemetu axhaibil mahlukat”.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht