Biografi

Tashkubri

857-935
Mustafa b. Halil Muslihudin Tashkubri Er-rumi . Dijetar hanefij i cili ka lindur në Tashkubri. Fillimisht kishte mësuar nga babai i tij Muhamed En-Neksari, e pastaj te shumë mësues por më të njohurit ishin; Kadi Zade, Alaudin Alij el Arabij, Havaxhe Zade etj. Kishte punuar si mësimdhënës nëpër shumë shkolla. Ishte emëruar edhe gjykatës në Haleb, por për shkak të dëshirës së tij të merret me arsimi isht tërhequr nga posrti i gjykatësi dhe ishte marrur me arsim derisa kishte vdekur. Djali i tij Tashkubri Zade në veprën e tij “Shekaik nu’manije” citon të ketë thënë se ai ishte njohës i mirë i fikhut, usuli fikhut, tefsirit, hadithit, dhe shkenca filologjike. Veprat e tij më të njohura janë; Sherhul vikaje” nga Sadru esh-sheria “sherhul miftah” etj.

Lini një Përgjigje

Maqedonisht